Disclaimer

 

DISCLAIMER  1. ONDERWERP

 

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden. 1.2. E-mailberichten van Lithobeton (incl. eventuele bijlage(n)) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Lithobeton is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of bijlage(n). Lithobeton kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht. 2. UITBATER 2.1. Huidige website wordt uitgebaat door Lithobeton nv met maatschappelijke zetel te Kanaalstraat 18, 8470 Gistel (Snaaskerke), en met als ondernemingsnummer BE 0400.402.736 (hierna kortweg “Lithobeton” genoemd).

 

 3. TOEGANKELIJKHEID

 

3.1. Huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Lithobeton waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken. 3.2. Huidige site wordt enkel met een informatief doel aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden. 3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige site te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook. 3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Lithobeton en aanverwante partijen en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. 4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. 4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Lithobeton gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken op deze site.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

 

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Lithobeton kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze site, m.i.v. al haar onderdelen en dit zelfs indien Lithobeton gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde. 5.2. Gegevens. Lithobeton zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze site volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Lithobeton kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Lithobeton kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Lithobeton kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site. 5.3. Toegankelijkheid. Lithobeton zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Lithobeton heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Lithobeton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige site. 5.4. Virus. Alhoewel Lithobeton zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Lithobeton kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Lithobeton raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden. 5.5. Links. Huidige site bevat o.m. links naar andere sites. Deze sites staan niet onder controle van Lithobeton en worden niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Lithobeton. Lithobeton gaat ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Lithobeton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien. 5.6. Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaart-nummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Lithobeton zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Lithobeton raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6. PRIVACY EN GEBRUIK VAN COOKIES

 

6.1. De persoonsgegevens die Lithobeton verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of nieuwsbrief) vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. 6.2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde 'log-files'; hetgeen Lithobeton toelaat om o.a. de trafiek naar deze site te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze site. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen. 6.3. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 6.4. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes informatie die door deze site naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden. 6.5. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

 

7. DIVERSEN

 

7.1. Forum. Zo deze site een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum. 7.2. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Lithobeton bekomen te hebben. Sowieso dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige website te verwijzen. 7.3. Spam. Lithobeton verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Lithobeton ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Lithobeton ontvangen heeft, kan u dat  hier melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. 7.4. Berichten. Op deze site kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, enz.) van derden opgenomen worden. Lithobeton behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Lithobeton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Lithobeton op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze site, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Lithobeton tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze site geplaatst heeft.

 

8. SLOTBEPALINGEN

 

8.1. Ongeldigheid. Deze disclaimer samen met de privacy statement is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Lithobeton deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. 8.2. Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brugge. 8.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 8.4. Disclaimer. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt. 8.5. Vragen. Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar het e-mailadres onderaan deze pagina of schrijven naar Lithobeton, Kanaalstraat 18, 8470 Gistel (Snaaskerke). Huidige versie is in voege getreden op 1 januari 2011. © 2011 Lithobeton. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.